Het is ons uitgestelde loon!

De column is deze week van: Wim Donders.

 • WhatsApp Image 2020-09-26 at 17.34.20
  WhatsApp Image 2020-09-26 at 17.34.20
Gesproken column ( stem Jan Slotboom )


Wie heeft de zeggenschap over onze pensioenen ??

 • Bestuursmodellen
 • Belanghebbendenorgaan
 • Visitatiecommissie
 • Verantwoordingsorgaan
 • Raad van Toezicht
 • Niet uitvoerend bestuurWerknemers van bedrijven met een pensioenregeling betalen globaal genomen twintig procent van hun salaris aan premie, bestemd voor een inkomen voor later, als het werken op hogere leeftijd niet meer gaat. 

Deze premie is verdeeld in een werknemerspremie en een werkgeverspremie, waarvan de verhouding bij de meeste fondsen 1/3 tot 2/3 bedraagt.

Maar eigenlijk bestaat er geen werkgeverspremie, immers dat deel wat werkgeverspremie wordt genoemd is ook onderdeel van de arbeidsinkomensquote, dat wil zeggen het deel van het nationaal inkomen dat toebehoord aan de werknemers als beloning voor hun gedane arbeid.

Het is geen cadeau van de werkgevers, het is geld waar we keihard voor gewerkt hebben en als het niet in onze pensioenpot voor later gestort werd, zou het gewoon elke maand bij ons salaris op onze bankrekening overgemaakt moeten worden.

Dus je zou toch denken dat dit geld in die pensioenpotten ons eigendom is en dat wij als werknemers mogen bepalen wat er mee gebeurd.

Nou nee, niet dus!! Eigenlijk hebben wij er niet zo veel over te vertellen !!

Het is zelfs niet eens juridisch ons eigendom, wat toch erg vreemd is, wij hebben er immers arbeid voor geleverd.

De juridische eigendomsrechten liggen bij de pensioenfondsbesturen en de uitvoerders van pensioenregelingen.

Het bestuur van Pensioenfonds vervoer (pfv) bestaat uit tien leden, drie namens de werknemers, een namens de pensioengerechtigden, vier namens de werkgevers en twee onafhankelijke bestuursleden. De vergaderingen van bestuur en commissies worden geleid door een onafhankelijke voorzitter.

Het bestuur legt tenminste eenmaal per jaar verantwoording af voor het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan.(VO)

Dit verantwoordingsorgaan bestaat weer uit vijf leden, twee namens de werkgevers, twee namens werknemers en een namens de pensioengerechtigden.

De leden van het VO worden, weliswaar op voordracht van werknemers- respectievelijk werkgeversorganisaties, benoemd door het bestuur.

En dat is opmerkelijk, omdat dit bestuur verantwoording moet afleggen aan de mensen die ze zelf benoemen.

Nog opmerkelijker is dat het bestuur een lid van het VO om subjectieve redenen kan schorsen of ontslaan.

Een en ander is geregeld in de Code Pensioenfondsen 2018, waarbij we ons kunnen afvragen, of de leden van verantwoordingsorganen van pensioenfondsen wel onbevangen en onafhankelijk kunnen functioneren.

Als ze zich in de ogen van het bestuur onwelgevallig gedragen, dreigt er namelijk schorsing of ontslag, door datzelfde bestuur dat aan hun verantwoording moeten afleggen over het gevoerde beleid.

Een zeer vreemde situatie !!

Dezelfde vragen kun je hebben over de onafhankelijkheid van pensioenfondsbestuurders, die voor hun benoeming een geschiktheidstoets moeten afleggen bij de Nederlandse Bank (DNB). Verantwoordelijk voor het toezicht op de pensioenfondsen bij de DNB is momenteel Else Bos afkomstig uit de banken- en vermogensbeheerwereld.

Samenvattend kun je wel stellen dat wij als deelnemers en pensioengerechtigden, die deze enorme bedragen aan pensioengelden bij elkaar sparen en gespaard hebben met noeste arbeid, uiteindelijk maar heel weinig invloed hebben op wat er uiteindelijk met dit geld gebeurd.

In feite zijn wij afhankelijk van politici, bankiers en vermogensbeheerders en een organisatie zoals Netspar, die voor ons de regels bepalen over onze spaarpot voor later.

Als vakbondsleden hebben wij nog een hele beperkte invloed middels het verantwoordingsorgaan, maar de meerderheid van de deelnemers van pensioenfondsen die niet georganiseerd is, heeft geen enkele zeggenschap over het loon equivalent van een dag werken, elke week weer !!

Ook de pensioengerechtigden hadden voor de wijziging van de pensioenwet in 2013 (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) geen enkele stem in het pensioenfondsbestuur of medezeggenschapsorgaan, terwijl ze wel direct belanghebbenden zijn.

De vraag is waarom we dit zomaar accepteren ??

Als we 20% van ons salaris op een spaarrekening zetten, laten we toch ook niet aan de bankdirectie over hoeveel we nog van ons geld terugzien en tegen welke voorwaarden?!

Ook kunnen we ons afvragen of de werkgevers nog wel vertegenwoordigd moeten zijn in besturen van pensioenfondsen waar geen bijstortingsverplichting meer geldt en waar enkel de werknemers nog risico lopen.

Voor de werkgevers en de overheid als grootste werkgever zijn vooral lage kosten, dus lage premies van belang, terwijl de deelnemers een goede pensioenregeling willen tegen acceptabele kosten.

De eerder genoemde arbeidsinkomensquote, het deel van ons nationaal inkomen wat naar de werknemers gaat, daalt al gestaag sinds begin jaren tachtig.

Bedrijven maken meer winsten en arbeiders krijgen in toenemende mate minder hun eerlijke deel hiervan.

Onderzoekers van de Rabobank constateerden in 2018 al dat het besteedbaar inkomen van huishoudens de laatste veertig jaar nagenoeg stil staat.

 

Fig: arbeidsinkomensquote 1970-2015

 • Arbeitsinkomensquote 1970-2015
  Arbeitsinkomensquote 1970-2015

Klik op de foto om te vergroten!

 

Minister Koolmees wil tijdens de pensioentransitie het individuele recht om bezwaar te maken tegen overheveling van de pensioenaanspraken naar een nieuw pensioencontract tijdelijk buiten werking stellen.

Hij wil wel individuele potjes invoeren maar geen individueel bezwaarrecht !!

De overgang naar een nieuw pensioencontract wordt gezien als een collectieve waardeoverdracht waarmee het verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds akkoord moet gaan. Hoeveel tegenspraak we hiervan mogen verwachten laat zich raden.

De hele operatie naar een nieuw pensioenstelsel is een megagebeuren met een ongelofelijk groot kapitaal en zeer grote belangen.

Maar het is wel ons geld, waar wij als werknemers arbeid voor geleverd hebben en waar andere partijen nu in grote mate de beslissingsbevoegdheid over hebben.

Wij hebben dit gewoon toegelaten, wij de leden van de vakbonden die hiermee akkoord gegaan zijn. Of het eindresultaat nu beter of slechter uit gaat vallen dan in het bestaande stelsel, op het punt van zeggenschap over ons eigen zuurverdiende spaarpotje voor later, hebben de vakbonden een belangrijke kans laten liggen.

De enige manier om hier nog iets te bereiken zal via de politiek zijn en de stembus.

Ik ben ervan overtuigd dat de pensioenen een heel belangrijk onderwerp worden bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

Laten wij hopen dat de Nederlandse kiezers, die doorgaans geen lid van een vakbond zijn, straks een verstandigere keuze maken dan de meerderheid van de vakbondsleden, die in 2019 voor een onmogelijk uitvoerbaar pensioenakkoord heeft gestemd en daardoor de weg vrijgemaakt heeft voor een premieregeling waar helemaal niemand voor heeft kunnen stemmen, maar er gewoon doorheen geloodst is !!!

 

 

Wim Donders

Pensioentoekomst.nl