Het is ons uitgestelde loon!

De column is deze week van: Wim Donders.

  • WhatsApp Image 2020-09-26 at 17.34.20
    WhatsApp Image 2020-09-26 at 17.34.20
Gesproken column ( stem Jan Slotboom )


HET GELIJK KOMT MEESTAL ACHTERAF !!


De discussie tussen voor- en tegenstanders van het pensioenakkoord woedt hevig.
Bijna dagelijks wordt er wel weer een nieuw artikel gepubliceerd van een deskundige uit het ene of
uit het andere kamp.

De voorstemmers met een bepaalde leeftijd, waardoor ze dankzij het akkoord nu iets eerder recht op
AOW kregen, hadden gelijk om, op voor hun opportunistische redenen, voor te stemmen.
Maar de jongeren die beweren dat elke volgende regering dit, voor hen ver in de toekomst liggende
voordeel, door manipuleerbare demografische cijfers, weer gemakkelijk teniet kan doen, hebben
ook gelijk.

De pensioengerechtigden, die jarenlang niet geïndexeerd zijn, terwijl de rendementen op hun
ingelegde premie ruim voldoende zijn om dit te rechtvaardigen, hebben groot gelijk.
De mensen die vinden dat er iets moet veranderen aan ons stelsel, hebben dat ook.
Over in hoeverre en op welke wijze die verandering moet plaatsvinden, lopen de meningen sterk
uiteen en vormen rijkelijk brandstof voor vurig oplaaiende discussies.

Een ander twistpunt vormt de rol van Europa in onze vaderlandse pensioendiscussie.
Steeds weer lees je verhalen dat Europa aast op onze pensioen-miljarden.
En inderdaad is het zo dat het Europese monetaire beleid nadelig is voor onze pensioenen, met
name door de gemanipuleerde lage marktrente.
Maar daarentegen bestaat er geen enkele Europese wet- en regelgeving die Nederland verplicht om
die lage rente toe te passen, om de verplichtingen van onze pensioenfondsen te berekenen.
Dit wordt toch echt bepaald door onze eigen politiek in Den Haag.
Sterker nog, de Europese regels in IORP I en II staan het toe dat er met rendement op activa
gerekend wordt.
Ook juridisch biedt Europese regelgeving, met Artikel 17 van het Handvest van de
Grondrechten van de Europese Unie, bescherming tegen dreigende onteigening als straks de
transitie niet op een eerlijke manier gebeurd op basis van ingelegde premie en behaald rendement,
iets waarvan minister Koolmees ten onrechte beweert dat dit technisch onmogelijk is.

Wat vooral opvalt is de felheid in de discussie tussen de verschillende groepen.
Een felheid die zich helaas vaak kenmerkt door grof en soms ook ronduit onbeschoft taalgebruik.
Wat je standpunten en meningen ook zijn en hoe groot de belangen zijn die er spelen, het voegt
helemaal niets toe aan een constructieve discussie wanneer we elkaar persoonlijk gaan aanvallen en
beledigen.

Je gelijk haal je door met goede steekhoudende argumenten te komen, waar je tegenstanders met
een afwijkende mening uiteraard gaan proberen om gaten in te schieten, immers zij zijn ook
overtuigd van hun eigen gelijk.
En soms moet je ook constateren dat de partij aan de andere kant van de tafel betere argumenten
heeft dan jij zelf, of dat er zaken spelen die je nog niet had meegenomen in je overwegingen.
Het siert iemand die dan zonder moeite kan toegeven dat hij zich vergist heeft en er vrede mee heeft
dat die ander achteraf toch gelijk heeft gekregen.

Het lijkt erop dat de voor- en tegenstanders zich diep hebben ingegraven in de stellingen van hun
eigen gelijk, zonder dat ze bereid zijn om zelfs nog maar in overweging te nemen om na te denken
over de argumenten van hun opponenten.
Het is vooral van belang dat wij, voor- en tegenstanders, trouwe volgers van de leiders en lastige
critici, op een constructieve manier met elkaar blijven samenwerken, onze meningen en zienswijzen
kunnen delen en argumenten uitwisselen.

Ook al verschillen deze zaken soms van elkaar, er zijn ook veel raakvlakken, want uiteindelijk
hebben wij als pensioendeelnemers, oud en jong, eenzelfde gemeenschappelijk belang en moeten
wij ervoor waken dat wij ons laten uitspelen door partijen die enkel maar hun eigen belangen
nastreven.

Het gelijk zal altijd pas duidelijk worden achteraf, als de strijd gestreden is en de zaken vastliggen.
En wie gaat er dan beweren dat hij met zekerheid onderweg gelijk heeft gehad ?
De mensen die vanaf het begin achter alle plannen stonden en deze regering en onze
vakbondsleiders en onderhandelaars volledig op hun woord vertrouwden, dat we er allemaal beter
van zouden worden ?
Of de ongelovigen van de pensioenwereld, die vreesden dat het toch nog de verkeerde kant op zou
kunnen gaan en ervan overtuigd zijn, dat ze door hun kritische houding de zaken scherp hebben
gehouden, waardoor er uiteindelijk voor iedereen een tevredenstellend resultaat is bereikt ?

Eigenlijk maakt het ook helemaal niet zoveel uit !!

Van belang is dat de pensioendeelnemers krijgen wat ze, op grond van hun jarenlange afgedragen
premies, verdiend hebben en dat de verdeling van de pensioengelden op een rechtvaardige manier
gebeurd.

En dan mag van mij, achteraf, iedereen zijn eigen gelijk hebben en houden !!!


Wim Donders
Pensioentoekomst.nl