Het is ons uitgestelde loon!

Waarom we verder moeten om het Pensioenstelsel te redden    

 Verklaring  

 15-11-2020 

Kernteam Landelijk Coördinatie actiecomités  

Red het pensioenstelsel 

  

Strijd voor een solidair en collectief aanvullend pensioen gaat door:  Focus op (inhaal-) indexatie! 

Voor een strijdbare vakbeweging! 

Het afnemend vertrouwen van de mensen in het pensioenstelsel heeft niets te maken met het  pensioenstelsel als zodanig, maar met het niet meer indexeren vanaf 2008. De mensen zien de  pensioenfondsen rijker worden en hun pensioenen minder waard. De indexatie is ondergesneeuwd  geraakt in de onderhandelingen naar een nieuw akkoord en de uitwerking daarvan. Het is daarom  geheel terecht dat op 4 juli dit jaar twee moties over indexatie voor elke generatie zijn aangenomen in  het Ledenparlement. De vakbonden kunnen veel vertrouwen terugwinnen als ze serieus werk gaan  maken om indexatie binnen te halen.  

Na 12 jaren was er in juni 2019 opeens een pensioenakkoord, terwijl er in mei nog stakingsacties  waren gevoerd op basis van de 4 eisen indexatie, bevriezing AOW leeftijd, pensioen ook voor ZZP en  geen verslechteringen. Deze eisen waren afgeleid uit de FNV-Pensioennota ‘Samen Delen, een Sterke  Keuze’ waaraan de vereniging FNV, leden en kaderleden, in 2014, 2015 en 2016 hebben gewerkt. Het  in 2019 gesloten ‘akkoord’ bleek geen pensioenakkoord te zijn, maar een AOW-akkoord waarvoor  vakbonden bij de achterban een meerderheid wisten te krijgen. Begrijpelijk want veel mensen waren  blij met de bevriezing van de AOW leeftijd. Over pensioen en indexatie werd in dat akkoord nauwelijks  iets vermeld, terwijl dit een eis was waarvoor een jaar lang was gemobiliseerd en actie gevoerd! Critici  die dit opmerkten werden aan de kant geschoven met de mededeling dat dit in de uitwerking van het  ‘akkoord’ zou worden ‘rechtgezet’.  

Werkgevers, de overheid als grootste werkgever voorop, haalden met dit akkoord tot hun voldoening  het beste pensioenstelsel van de wereld onderuit. Zij vonden daarvoor een willig oor bij de huidige  coalitie. In hun politieke programma’s moesten immers alle publieke en collectieve voorzieningen  worden verzelfstandigd en geprivatiseerd. Pensioenfondsen vormen het laatste grote bolwerk van niet  commerciële financiële dienstverleners. En het zijn opnieuw de huidige coalitiepartijen die een  prudente aanpassing van de zeer lage rekenrente tegenhouden waardoor indexatie onmogelijk is,  kortingen ‘gewettigd’ zijn en daarmee het vertrouwen in het stelsel wordt ondermijnd.  

De uitwerking van het pensioenakkoord van 2019 liep voor pensioendeelnemers uit op een drama:  nog steeds geen zicht op indexatie, een streep door een inhaalindexatie en grote onzekerheid over de  overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. Toch stemde het Ledenparlement van FNV in juli 2020  in met de uitwerking. Zij het na enige chantage van bestuur en voorzitter die met aftreden dreigden als  het Ledenparlement niet instemde. Dan zou conform de statuten ook het Ledenparlement worden  ontbonden. Die dreiging werkte en het parlement ging in meerderheid akkoord met 64 – 40 (in 2019  met een 80 – 20 meerderheid). 

De ‘gewone’ leden mochten zich niet meer uitspreken over de uitwerking van het akkoord. Die hadden  immers in 2019 al per referendum ingestemd met het ‘pensioenakkoord’ (waarin echter over  pensioen en indexatie nauwelijks iets was afgesproken).  

Omdat in deze uitwerking opnieuw niets was geregeld over indexatie heeft het LP bij haar  instemming wel daarover de twee moties daarover aangenomen!

Het uitgewerkte akkoord is qua complexiteit en uitlegbaarheid een drama. Het eenvoudige  pensioenstelsel: als arbeidsvoorwaarde spaar je bij een collectief beheerd fonds voor een  pensioen dat 70% van je eindeloon bedraagt, is verworden tot een niet uit te leggen bureaucratisch  stelsel waarvan “deskundigen” die aan dit monstrum hebben gewerkt zelfs niet weten hoe het gaat  uitpakken. Alleen al de verhalen over het “invaren” (de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel)  doen het ergste vrezen. Wilma Berkhout oud belastinginspecteur en medeoprichter van het  Pensioenlegioen heeft met rekenvoorbeelden aangetoond dat je pensioen kan meer dan halveren. Het  FNV-bestuur blijft echter vasthouden aan de ingezette koers en oproepen om ‘vertrouwen. 

De 8,5 miljoen pensioendeelnemers blijven volkomen in onzekerheid hoe het met hun pensioen en  indexatie zal gaan. Steeds meer dringt bij hen het besef door dat er een grootschalige onteigening op  touw is gezet: door niet-indexatie ontvangen zij niet het pensioen dat zij opbouwden (en waarop zij  volgens de Pensioen- en Spaarfondsenwet – die echter in 2007 werd gewijzigd!! – ook recht zouden  hebben) en blijft de indexatie in de pensioenfondsen achter. Dit bedraagt op jaarbasis ca. 6 miljard en  vanaf 2008 ca. 37 miljard. De fondsen beschikken echter over ruim 1600 miljard aan opgebouwde  middelen, dus deze onteigening van opbouwde rechten is volslagen onnodig en onbegrijpelijk!!! Ook  (nog) niet gepensioneerden, die pensioen opbouwen, worden getroffen omdat hun opbouw op het  niet-geı̈ndexeerde pensioen wordt afgestemd. De zeer complexe ‘invaar-operatie’ (de 6 jaar durende  overgang van het oude naar het nieuwe stelsel), waar in het oude stelsel opgebouwde rechten worden  ‘vertaald’ naar het nieuwe stelsel, draagt opnieuw het gevaar in zich van waardevermindering (en dus  onteigening). Het gevolg zal zijn onzekerheid voor de deelnemers en kostbare en tijdrovende  juridische procedures.  

Er is geen reden om nog langer gelaten op de ‘uitslag’ te wachten. In tegendeel het geschokte  vertrouwen moet worden herwonnen. Daarom wordt door de Sector Senioren indexatie prominent op  de agenda geplaatst. De strijd voor indexatie zal van onderop gevoerd moet worden. Het Landelijk  Comité Red het Pensioenstelsel is blij met dit besluit van de ‘Senioren’ en zullen actief meewerken aan  de uitvoering. Ook door deze strijd te te verbinden met andere organisaties die indexatie eisen om met  hen gepensioneerden en werkenden in beweging te brengen. De strijd om de pensioenen is nog lang  niet gelopen. Het akkoord ligt er weliswaar, maar de concretisering ervan levert steeds meer  onaangename verassingen op voor de pensioendeelnemers waardoor de beweging groeit!  

https://redhetpensioenstelsel.nl/videos/ 

https://www.pensioenbelangen.nl/acties 

https://pensioentoekomst.nl/Home/ 

https://pensioenlegioen.nl/ 

https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/ 

Op 27 november 2020 om 09.30 uur is de fysieke zitting van de rechtbank in Den Haag.’ 

Het Actiecomité Red het Pensioenstelsel, met kaderleden die meer dan 10 jaar actief waren in het  pensioendossier, heeft voortdurend met argumenten en onomstreden cijfermateriaal aangetoond dat  er helemaal geen pensioenprobleem was en is. Dat het huidige stelsel, dat nog steeds tot de beste van  de wereld wordt geclassificeerd, eenvoudig kan worden aangepast aan wensen van deze tijd.  

Het vertrouwen van vele leden en kaderleden in FNV, bij de lancering in 2017 van het Offensief tegen  het nieuw aangetreden kabinet Rutte III, is met de inhoud en totstandkoming van het Pensioenakkoord  ernstig aangetast. De onrust en de verontwaardiging die wij ervaren bevestigen dit. We willen de draad  van van het Offensief weer oppakken door het theoretisch en praktisch nieuw leven in te blazen. Rond  de vorming van een offensieve agenda rond de indexatie kan het vertrouwen in vakbonden worden  hersteld. Dan kan eenheid worden ontwikkeld en vakbondsmacht opgebouwd, noodzakelijk om het tijd  te keren. De race naar beneden krijgt nieuwe impulsen omdat de gevolgen van de ‘corona maatregelen’ (uiteindelijk) zullen worden afgewenteld op de werkende bevolking moet worden  gekeerd! Het gaat om verbeteringen te realiseren, niet om genoegen te nemen met  verslechteringen!

Om dit tij te keren zijn nieuwe initiatieven nodig om samen met leden en kaderleden een  strijdbare vakbond met vakbondsmacht op te bouwen.