Het is ons uitgestelde loon!


  Invaren van pensioenaanspraken naar het nieuwe contract

 

Het lijkt erop dat het nieuwe pensioenstelsel een voldongen feit is en dat pogingen om dit nog tegen te houden onherroepelijk stranden op een politieke meerderheid in de beide Kamers.De rechtszaak wegens het niet volgen van Europese regelgeving gaat naar verwachting jaren duren en ondertussen loopt alles gewoon door.                                    De vakbond VCP die als enige niet heeft ingestemd met de hoofdlijnennotitie van minister Koolmees, wordt simpelweg uitgesloten van verder overleg en praat dus niet meer mee.Ook de groepen die het nieuwe stelsel onvoorwaardelijk afwijzen en voor wie de enige optie het vasthouden aan het bestaande stelsel is, plaatsen zichzelf buiten de discussie en kunnen alleen maar vanaf de zijlijn toekijken.

 Daarbij is het van het grootste belang dat we wel mee kunnen praten over wat er aan zit te komen.Begin 2022 wil het kabinet de wetgeving rond het nieuwe stelsel afgerond hebben en daarna kunnen pensioenfondsen gaan beginnen met de transitie naar een nieuw pensioencontract.Een belangrijk onderdeel van die overgang is het zogenaamde invaren van de oude pensioenaanspraken-en rechten naar het nieuwe contract.Ook wordt de doorsnee systematiek afgeschaft, waardoor de premie voor elke pensioenregeling gelijk wordt, maar de opbouw degressief, dat wil zeggen leeftijdsafhankelijk.Jongeren gaan voor dezelfde premie meer opbouwen en hoe ouder je bent hoe minder pensioenopbouw je krijgt en waarvoor gecompenseerd moet worden.Ik voorspel hier in de toekomst nog problemen voor deelnemers die de eerste meest gunstige opbouwjaren van hun pensioencarrière gemist hebben en dit op latere leeftijd nooit meer in kunnen halen, door die degressieve opbouw.

 Bij het invaren van onze oude pensioenrechten is het van het grootste belang, dat de waardering van die rechten op een rechtvaardige manier gebeurt.Er zijn in de hoofdlijnennotitie daarvoor twee methodes voorzien: de Standaardmethode en de Value Based ALM methode (vba).De Standaardmethode is simpel uitgelegd, het totale pensioenvermogen inclusief de positieve of negatieve buffers verdelen over alle deelnemers. Waarschijnlijk worden hiervoor de regels van het huidige financieel toetsingskader (ftk) gebruikt.Bij deze methode wordt geen rekening gehouden met toekomstige premies, dit in tegenstelling met de vba methode.De vba methode is gebaseerd op vele theoretische scenario's voor de toekomst, die allemaal zijn doorgerekend en resulteren in een vervangingsratio, dat wil zeggen de mate waarin je pensioenuitkering zich verhoudt tot je gemiddelde loon, uitgedrukt in percentages.

 Er is echter ook nog een andere methode waarvan minister Koolmees beweert dat dit niet wenselijk en niet uitvoerbaar is, omdat de gegevens volgens hem niet voorhanden zijn.Dat is de waardering aan de hand van ingelegde premie en behaald rendement.Een methode die wij allemaal kunnen begrijpen en waar je geen master titel in wiskunde voor moet hebben.De ingelegde premie staat jaarlijks vermeld op onze UPO en het behaalde rendement van het betreffende jaar kunnen wij lezen in het jaarverslag van het pensioenfonds vervoer.Het lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat een waardering van opgebouwde rechten niet op deze manier kan gebeuren en ik vind het onbegrijpelijk dat er zelfs geen poging wordt ondernomen om dit alleen maar te onderzoeken.De politiek gaat de kaders vaststellen waarbinnen de transitie moet plaatsvinden, maar de afzonderlijke pensioenfondsen bepalen zelf in grote mate op welke wijze ze dit vorm gaan geven.Het verantwoordingsorgaan, onze vertegenwoordigers in het pensioenfonds krijgen hier een heel belangrijke rol in en ik vraag me af of zij voor deze uitgebreide taken in de toekomst voldoende zijn toegerust, of dat hier nog aanvullende opleiding wenselijk zou zijn.

 De werkgevers moeten voor de overgang naar het nieuwe stelsel een transitieplan opstellen, nadat er een voor iedereen te begrijpen informatietraject is afgerond.In dit plan moet omschreven worden hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien, op welke wijze er gecompenseerd gaat worden voor de afschaffing van de doorsnee systematiek en hoe deze compensatie gefinancierd wordt.Pensioenuitvoerders zijn wettelijk verplicht een communicatieplan op te stellen, waarin ze alle deelnemers informeren over de wijzigingen in de pensioenregeling.Ze moeten hierin duidelijk maken wat de gevolgen zijn van de transitie voor het te verwachten pensioen.Iedere deelnemer moet een persoonlijke opgavekrijgen van het pensioen vóór en na de overgang naar het nieuwe contract.De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht dat dit op een juiste manier gebeurt.

 Er is nog veel onzeker over hoe de nieuwe situatie precies gaat uitpakken.Wat zijn de juridische kansen van de partijen die het nieuwe stelsel tegen willen houden ?Hoe gaat de politieke invulling eruit zien ?Het is allemaal moeilijk te voorspellen.Laat ik eindigen met iets positiefs over het nieuwe stelsel te noemen: in plaats van een vage aanspraak met steeds de mogelijkheid om gekort te worden, krijgen wij nu een onvoorwaardelijk vermogensrecht in harde Euro´s, wat weliswaar iets kan variëren, maar wat niemand je meer af kan pakken.

 Belangrijk is dat wij goed de vinger aan de pols van de politiek houden, daar wordt namelijk nu over ons uitgestelde loon beslist.Bij de komende verkiezingen in maart volgend jaar zal dit een belangrijk thema worden.Laten wij met zijn allen een verstandige keuze maken.

 

Wim Donders