Het is ons uitgestelde loon!

De jacht op senioren is begonnen.
Open brief aan de minister president.
Ronny van der Maaten.pdf (225.34KB)
De jacht op senioren is begonnen.
Open brief aan de minister president.
Ronny van der Maaten.pdf (225.34KB)

De jacht op de senioren is geopend

OPEN BRIEF AAN MINISTER PRESIDENT

Geachte heer Rutte,

De huidige generatie zeventigers heeft duidelijk een fout gemaakt bij de opvoeding van hun kinderen. Die kinderen trekken nu aan de beleidstouwtjes en zijn er kennelijk op uit om als slecht opgevoede kindezen de toekomstige erfenis van hun ouders nu al vast weg te roven,

Om te beginnen is het natuurlijk doodzonde om de senioren met een redelijk aanvullend pensioen nog een AOW uitkering te geven, Dat dit nu juist de senioren zijn die zeer waarschijnlijk hun hele werkende leven de maximale AOW premie betaald hebben, doet niet ter zake.

Evenmin doet ter zake dat die AOW uitkering een integraal onderdeel is van de pensioenopbouw Immers bij de pensio       werd gerekend met een franchise, over dat bedrag mocht terecht geen aanvullend pensioen worden opgebouwd, De gedachte was een AOW plus een aanvullend pensioen is tezamen maximaal 70% van het eindloon (later middenloon).

Hoe nu de AOW-uitbetalingen te stoppen? Het politieke stappenplan is een bekend recept zaals eerder lo egepast bij de studiefinanciering via kinderbijslag en kinderaftrek.

Je geeft er een andere naam aan en je laat het langzaam achter de horizon verdwijnen. Je noemt de kinderbijslag en -aftrek niet meer van deze tijd, de student moet zelf over zijn/haar geld kunnen beschik• ken. Je begint met een studietoelage, die noem je later studiefinanciering. Dan geefje een stukje kado en laat wat lenen. Vervolgens laat je alles lenen en weer wat later verhoog je de rente op de lening, et voilà je bent als overheid mooi van de drievoudige kinderbijslag en kinderaftrek af voor studerende kinderen, waarmee studezen wee: een privilege is vooz de welgestelden.

Voor de AOW ligt er nu als Stap één het plan die te verlagen tot bijstandsniveau. Mooi dan gaan de

uitgaven vast naar beneden, vervolgens noem je het enige tijd later niet meer AOW maar ouderenbijstand en als laatste Stap besluit je dat bijstand er natuurlijk niet is voor mensen met een redelijk eigen inkomen ofvezmogen, et voilà je bent van een heel groot deel van je AOW-uitgaven at, Niet ter zake doet het natuur lijk dat nu en in de toekomst de AOW-uitgaven, ze nu georganiseerd zijn, een kleiner percentage van het bruto nationaal product vormen dan in de vorige eeuw en dat de huidige zeventigers destijds, zelfs in tijden van economische crises, geen moeite hadden met die AOW uitgaven.

Is dit plan niet haalbaar, dan kun te de AOW altijd nog fiscaliseren. Voor een gepensioneerde met een modaal inkomen komt dat er in feite op neer dat de AOW uitkering ongev eer gelijk wordt aan de premie en belasting over die AOW

Wat ook zonde is, is dat er in de, na fiscale en morele druk, afgeloste eigen woningen van de ouderen zo'n groot vermogen zit opgesloten wa ar de kinderen nog niet aan kunnen komen.

Dat de huizenprijzen de pan zijn u itgerezen door falend bouwbeleid, gemanipuleerde idioot lage rentes en woekerprijzen die gemeentes vragen voor bouwgrond, doet natuurlijk niet ter zake.

Wat ook niet ter zake doet is dat menig senior in een eigen huis woont dat hij heden ten dage onmogelijk zou kunnen betalen. Hij woont tussen dezelfde stenen als dertig jaar geleden. kijkt uit de zelfde ramen en naar zijn zelfde eigen tuintje, materieel is hij er niets beter op geworden maar op papier is hij schatrijk. Het is hoog tijd dat anderen van dat vermogen kunnen gaan profiteren.

Ook hier past weer het bekende recept, we vinden het niet genoeg dat we met een beetje geluk twee keel successierecht kunnen heffen wanneer de ene partner-senior na de ander overlijdt.

We beginnen maar eens met voorzichtig het

19

Opinie

huurwaardeforfait te herintroduceren, dan went de senior er vast aan dat hij een belastbaar voordeel geniet door te wonen in Zijn eigen huis, gekocht met zijn eigen geld waarover hij reeds veel belasting heeft betaald. Nog voordat de herintroductie van het huurwaardeforfait is afgerond, stappen we over naar het onderbrengen Van de eigen woning in box g.

De opgepompte huizenprijzen waar de senior niets voor koopt, want Stenen kun je niet eten, garandeert een vermogensbelasting die Samen de opgepompte OZB leidt tot een belastingafdracht die per maand hoger is dan de man ofvrouw ooit aan hypotheekrente heeft hoeven te betalen. Et voilà het in eigen huizen vastzittende vermogen staat mooi te renderen voor de grijpgrage vingers van onze jonge beleidsmakers en o ja, mocht het aanvullend pensioen zo laag zijn dat er toch ouderenbijstand zou moeten worden uitgekeerd dan moet eerst natuurlijk dat eigen huis opgegeten worden want de ouderenbij• stand wordt inkomens• en vermogensamankelijk Dat menig senior dit niet op kan brengen en moet verhuizen naar een stacaravan doet natuurlijk niet ter

Wat natuurlijk nog erger is, is dat die vermaledijde senioren op zo'n ontzettend grote pensioenpot zitten. Één deskundige heeft al geopperd dat we ook voor de aanvullende pensioenen maar naar een omslagstelsel moeten gaan, immers de premies die binnenkomen dekken nu al de pensioenuitgaven dus in feite hebben we al een omslagstelsel aldus de geleerde man. De 1500 miljard pensioenvermogen zou onteigend kunnen worden en ruimschoots voldoende zijn om voor de gehele bevolking de oneffenheden tussen premiebetalingen en pens ioenuitkeringen op te vangen. Hij zegt dus in feite dat de pensioenpot wellicht te klein is om alléén de pensioengerechtigden een geïndexeerd pensioen te geven maar dat de pot groot genoeg is om de hele bevolking in lengte van jaren van een geïndexeerd pensioen te voorzien.

Andere aan beleidstouwtjes trekkende mensen willen de 1500 miljard graag gebruiken om de energietransitie mee te financieren terwijl weer anderen het geld liever gebruiken om Zuideuropese banken te helpen om hun verliezen op risicovolle hoogrentende leningen te compenseren.

Hoe het ook zij, ik wil u graag afraden ooit eens door onafhankelijke deskundigen uit een andere discipline dan de Tilburgse Netspar econometristen, een onderzoek te laten doen naar de gezondheid van onze

20

pensioenfondsen. De kans is groot dat daar uit zou komen dat er eigenlijk niets mankeert aan ons pensioenstelsel en dat het zo gezond is als een Vis. Zo'n risico wilt u toch niet lopen, te meer niet omdat dan vast komt te staan dat verzekeraars in de pensioenmarkt niets te zoeken hebben.

Zelfs Klaas Knot zegt al in de Volkskrant dat we niet mogen verwachten dat het geld vrijwel gratis blijft, wij leners moeten er vooral om denken dat geld Over enige jaren wel      zal worden.    de sionele beleggers van de pensioenfondsen moeten er mee rekenen dat ze nooit meer geld met geld gaan verdienen, in tegenstelling tot de particuliere leek die volgens U zo maar

5,5 % maakt. maar dat is een heel andere discussie

Terwijl miljoenen Nederlanders duizenden euro's per jaar moesten inleveren en er plannen op de plank liggen om daar nog eens duizenden euro's kortingen en nieuwe belastingen aan toe te voegen horen we van onze premier dat we er allemaal op vooruit gaan.

Als kers op de taart zitten er tussen de" beleidstouwtjestrekkers" ook nog mensen die vinden dat de seniore n geen of minder stemrecht zouden moeten krijgen Waarom immers zouden wij mee mogen beslissen over een toekomst die we niet meer hebben? Het zou toch niet te verteren zijn wanneer wij ouderen niet langer zouden stemmen op het cohort dat u aanvoert!.

U kunt gerust zijn, ik ben bang dat we dat blijven doen, al doe ik ook mijn uiterste best om zoveel mogelijk mensen ervan te overtuigen dat er voldoende andere politieke partijen Zijn die wel respect tonen voor elke generatie die in ons land leeft.

Het ga u goed!!

ACTEUR: DRS. R.c. VAN DER MAATEN,

                            Lid de redactiecommissie                 Belangen.

Adviseur NBF bestuur